ongoing series documenting cosplay

Sakura Matsuri (2018)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Sakura Matsuri (2017)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Sakura Matsuri (2017)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Great Garnet at Sakura Matsuri (2015)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Sakura Matsuri (2017)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Sakura Matsuri (2017)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Sakura Matsuri (2018)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

CREEP-P aka Daniel Pereira at The Harajuku Fashion Walk (2017)
Washington Square Park, NYC 

Sakura Matsuri (2018)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Sakura Matsuri (2017)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Sakura Matsuri (2018)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Sakura Matsuri (2018)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Sakura Matsuri (2014)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC

Laidech at Sakura Matsuri (2013)
Brooklyn Botanic Gardens, NYC